Latest Messages

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

27 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

26 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

25 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

24 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

23 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

22 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

21 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

20 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

19 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

18 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

17 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

16 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

15 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

14 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

13 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

12 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

11 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

10 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

09 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

08 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

07 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

06 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

05 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

04 Nov

Mulki halat k liyae wazaif

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay mulki halat k liyae yae wazaif karam farmayae hain. 43 (HasbunAllah) 45 (Nohurehem) 116 (Faqotia) 26 (Tafreejia) 111(Wahadaenahum) Hasb e tufeeq Sadqa b Nikalain Tamam bhai yae wazaif parhain aor gition wali jaga pay bhi parhain. For details contact at Mehfil. JazakALLAH

04 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

03 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

02 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

01 Nov

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

31 Oct

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

30 Oct

Mulki halat k liyae wazaif

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay mulki halat k liyae yae wazaif karam farmayae hain. 43 (HasbunAllah) 45 (Nohurehem) 116 (Faqotia) 26 (Tafreejia) 111(Wahadaenahum) Hasb e tufeeq Sadqa b Nikalain Tamam bhai yae wazaif parhain aor gition wali jaga pay bhi parhain. For details contact at Mehfil. JazakALLAH

29 Oct

Sadqa SYEDI G Ki Nyet Say

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Sadqa 5-50. SYEDI G Ki Nyet Say AAQA G(S.A.W) Ko 3 Qul Sharif Hadia. SYEDI G Ki Nyat Pr 15 Mint Dua#6. Hukam Nae Mashwara Ha, Jo Pr Ly Swab Ho Ga. JazakALLAH

29 Oct

Suraj Chand grehen

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB ke "Sooraj aur Chand Grehen" k mutaliq Taleem Shareef aur Parhaiyan * Sadqa (Hasbe istitat) * Novafil (kamz kam 2 ya jitnay ho sakain) * ASTAGHFIRULLAH (100 mertba ya jitna ziada ho saky) * Ayat-e-karima (100 mertba ya jitna ziada ho saky) * Howal habibullazi --wazifa# 6-- (100 mertba ya jitna ziada ho sakay) * Darood Shareef (100 mertba ya jitna ziada ho sakay) JazakALLAH

24 Oct

Mulki halat k liyae wazaif

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay mulki halat k liyae yae wazaif karam farmayae hain. 43 (HasbunAllah) 45 (Nohurehem) 116 (Faqotia) 26 (Tafreejia) 111(Wahadaenahum) Hasb e tufeeq Sadqa b Nikalain Tamam bhai yae wazaif parhain aor gition wali jaga pay bhi parhain. For details contact at Mehfil. JazakALLAH

21 Oct

12 Rabi Ul Awal ka Roza

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB ki audio Taleem Shareef "12 Rabi Ul Awal ka Roza" For details listen audio taleem shareef JazakALLAH

07 Oct

Eid Milad-un-Nabi Mubarak

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay aaj ziarat ma tamam bhaion ko Eid Milad-un-Nabi mubarak farmaya hai JazakALLAH

28 Sep

Rabi ul Awal Taleem Shareef

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay Rabi ul Awal shareef ki mubarak bad karam farmai hai. (More details listen audio Taleem Shareef) MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem karam farmai hai yeh do shair in dinon mein kuch parh liya karen وَجَبَ الشُّکْرُ عَلَیْنَا مَا دَعٰی لِلّٰهِ دَاعِ اَیُّهَا الْمَبْعُوثُ فِیْنَا جِئْتَ بِالاَْمْرِ الْمُطَاعِ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَیْنَا مِنْ ثَنِیَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّکْرُ عَلَیْنَا مَا دَعٰی لِلّٰهِ دَاعِ Ya agar ho sakay to har namaz k baad yani aik aadh dafaa parh liya karen Rabi ul Awal k maheeny mein... MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay mazeed karam farmaya hai ...Aur jo ho sakay apni mohabat k taqazay sy woh UN SAW ki khushi ka izhaar karen aur UN SAW ki mohabat mein kharch karen. InshAllah taala.. (More details listen audio Taleem Shareef) MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem karam farmai hai. 3 din (10,11,12 Rabi ul Awal) tak jis ko istetat ho ghar mein charaghan karen, acha khana khayen, thori si khairaat karen. (More details listen audio Taleem Shareef) MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem karam farmai hai k tamam bhai Rabi ul Awal K mubarak moqa k liye • Qul Shareef • Darood Ibrahimi (Pehla Hisa) • Yaseen Shareef • Quran Shareef Parhay hue wazaif 11 Rabi ul Awal namaz zohar tak apni Geetion wali jagah ya Multan Shareef Likhwa Dain Parhyan SMS k zariye 8822 par b note karwa saktay hain JazakALLAH

Sailaab zadgaan bhaion k lia madad

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Jo bhai sailaab zadgaan bhaion k lia madad karna chatha haan wo darj zail account ma raqam bhijwa sakta haan Eastern Breeze Foundation PK38MUCB1304177561000737 MCB bank BR code 1861 Baroon mulk muqeem bhai is account ma raqam bhijwai BIG SAKE PK19ALFH0736001007815681 BANK ALFALAH GULSHAN MARKET BRANCH MULTAN SWIFT CODE ALFHPKKAXXX Branch code 0736 Raqam bhijwana k baad darj zail number par message karda 03213911111 JazakALLAH Khair

30 Aug

Mah-e-Safar Wazaif Tarteeb

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB ny Safar kay mahinay main "SADQA" Kerny ke terteeb aur yeh "WAZAIF" perhnay ke taqeed karam farmayi hy. Wazifae # 78, 19, 121, 106, 44, 46, 165, 4 For more details contact at Mehfil JazakALLAH

27 Aug

Mah-e-Safar aur Sadqa Taleem Shreef

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB ki Mah-e-Safar ki Taleem Shareef, Sadqa Kernay ki terteeb, Safar ky mahinay k Wazaif aur Audio Taleem Shareef. For more details contact at mahfil JazakALLAH

Mulki halat k liyae wazaif

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem karam farmai hai k Hadees shareef ka mafhoom hai k jo musalmaano k sukh dukh ka khiyal na rakhay wo hum ma say nahi ha. Mulki halaat, sailab aur aafaat k liyae yae wazaif 103, 26, 131, 100-1 karam farmayae hain. JazakALLAH Khair

27 Aug

Sehat Mubarak update

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Doctors k mashwara k mutabiq MOHTRUM SHAIKH SAHAB ki khorak ki matlooba tadaad ko poora karna k lia dubara khorak ki naali daal di gai ha. Tamam bhai MOHTRUM SHAIKH SAHAB ki sehat mubarik ki niyat se 6 number, 26 number pabandi say jari rakhen aur sadqa nikaltay rahen. JazakALLAH

21 Aug

Zia Ul Haq Shaheed k liyae Parhaiyan

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, Zia Ul Haq Shaheed k liyae Parhaiyan: *Quran Pak *Yasin Shareef *Dorood Ibrahimi pehla hissa *Qul shareef Tamam parhaiyan 17 August, Namaz Asar tak Multan Sharif ya apni mahfil per likhwa dain. Parhaiyan SMS k zariyae 8822 pay bhi note karwa saktay hain. JazakALLAH

15 Aug

Tajdar-e-Arb-o-Ajam Bani-e-Pakistan AAQA G (S.A.W)

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB ki audio Taleem Shareef "Tajdar-e-Arb-o-Ajam Bani-e-Pakistan AAQA G (S.A.W)" JazakALLAH

10 Aug

14 August pay baij lagany ki tarteeb

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem karam farmai hai k watan ki mohabat imaan ki alamat hai is leay tamam bhai SISILA E MUHAMMADIA AMEENIA IDREESIA k baij k sath Pakistan ka baij lagain aur baij achay sy acha lagain. Baij laganay ka tareeqa : SISILA E MUHAMMADIA AMEENIA IDREESIA ka baij oper aur Pakistan ka baij neachay lagain. JazakALLAH

10 Aug

14 August Taleem Shareef

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay 14 AUGUST k mooqa par taleem karam farmai hai k Aap ko azadi milnay k din 14 August k mooqa par ALLAH TAALA ka shukar ada karna chahiye. Farmaya, hukum nahi mahswara hai k 2 Nawafil shukarany k tor par parhain, ziyada jitnay hosakain. Astaghfirullah 100 sy 1000 tuk La ilaha il Allah 100 sy 1000 tuk Darood Shareef 100 sy 1000 tuk Pher awal akhir Darood Shareef k sath darz zail dua parhain. سُبْحَانَ اللہِ وَبِحَمْدِہٖ عَدَدَ خَلْقِہٖ وَ رِضَاءَ نَفْسِہٖ وَزِیْنَۃَ عَرْشِہٖ وَمِدَادَ کَلِمٰتِہٖ آمین۔ ALLAH TAALA nay hamein azad mulk diya, shukriya k tor par hamein aisa karna chahiye k ALLAH TAALA nay hamein saza nahi di aur hamari mughfirat farmai. aur agar mklf nah hon to 5 sy 10 rupay tak sadqa khairaat ki niyat sy kisi ghareeb ko day dain ALLAH TAALA nay hamein aisy qomoon mein sy nahi kya jin par zawaal aaya aur ALLAH TAALA nay hum par aisy qoumain musallat nahi ki jo ALLAH PAK ko nahi janteen. Yeh KHUDA ki Naimat hai k hum azad hain. Is k elawa agar boojh mehsoos nah ho to 1 Kg cheeni aur biscuit ka dabba kisy ghareeb ko day dain aur is par ahsaan nah jaatein balkay mohabat sy tohfa kar k dain, elawa azeen jo bhai istetat ya wusat rakhtay hon woh 1 Kg gosht aur 1 Kg aalo ya aik waqat ka khana kisy ghareeb ko day den. yeh tarteeb kisi diary mein likh kar rakhen, yeh baatein kaam aati hain. Museebat door hojaye, nokari mil jaye, Amaan mil jaye, dushman tal jaye ya shadi ka masla hal hojaye gair zaikah har museebat door hojane k baad yeh tarteeb aur tareeqa laazmi karlen kyunkay yeh AAQA JEE ﷺ ka tareeqa hai is sy naimat mein izafah hoga. QURAN SHAREEF ki aik aayat k mafhum k mutabiq ” AGHAR SHUKAR KAROGAY TO KHUDA TUM PAR APNI NAIMAT KO AUR ZIYADA KARY GA “ yeh tareeqa sirf 14 AUGUST k liye nahi hai balkay jab bhi kisi bhai ka koi masla hal ho jaye to is tarteeb aur tareeqa ko koshish kar k poora karen. 14 AUGUST k silsilay mein ki gayi parhaiyan 13 AUGUST maghrib tuk apni geetion wali jagah par ya Multan shareef phone kar k likhwa dain. JazakALLAH

10 Aug

14 Aug ki parhaiyan

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, 14 August ki Parhaiyan: *Quran Pak *Yasin Shareef *Durood Ibrahimi pehla hissa *Qul shareef Tamam bhai parhaiyan 13 Aug, Namaz Maghrib tak Multan Sharif likhwa dain. Parhaiyan SMS k zariyae 8822 pay bhi note karwa saktay hain. JazakALLAH

10 Aug

10 Muharram ul Haram ki tarteeb

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem farmai hai k Hadees Shareef k mafhoom k mutabiq 10 Muharram-ul-Harram ko mandarja zail kaam sunat Mubarikah SAW hain: • 1- Ghusal karna • 2- Surma lagana • 3- Nakhun katna (Lakin is dafa mangal din ki waja say nakhun na katain) • 4- Yateem k sir par hath phairna • 5- 10 Afrad sy galay melna • 6- Apne ahal-o-ayal ko acha khana khilana • 7- Qabristan jana Mahswara hai jo bhai istetat rakhtay hain woh in kamon ko karny ki koshish karen JazakALLAH

07 Aug

6 say 13 Muharram pabandi

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, 6 Muharram say 13 Muharram tk Multan Shareef 381 ana ya rukna sakhti say mana hay. Jo bhai aayain gain unhain barrier say wapas bhaij dia jayae ga. JazakALLAH

04 Aug

Muharram ul Harram Ki Taleem Shareef

Assalam-o-Alaikum WarahmatUllahe Wabarakatohu, MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem farmai hai jis ka mafhoom yeh hai. khuda k lutaf o karam k khas din aur ratain hoti hain jaisa k Zil-Hajj k pehlay das din, Muharram k pehlay das din, Laila-tul-qadar, Shab e qader, Shab mairaj. aik hadees shareef ka mafhoom hai k Allah tala k zamany mein kuch aisay auqat hotay hain jin mein karam k khas darwazay kُhulty hain un ko hasil karny ki koshish karni chaheay. jaisa k Laila-tul-qadar ki fazeelat 80 saal k jehaad sy afzal farmai hai. barson k mjahde aik taraf aur un chand dinon ki ibadat aik taraf jis ko uzr nah ho to 1st Muharram-ul-Harram sy 12 Muharram-ul-Harram tak rozay rakhay ya 9, 10 Muharram-ul-Harram ya 10, 11 Muharram-ul-Harram k rozay rakhay, hadees shareef mein is ki raghbat dilaie gaie hai bas jo khuda aur NABI KAREEM SAW ka khaas qurb chahta hai woh aisy ghariyan nah gnwaye. MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay mazeed farmaya hai k Muharram shareef ki munasbat sy Syedna Imam Hassan RA , Syedna Imam Hussain RA aur Shaheedaye karbala k leay tamam bhai mandarja zail parhaiyan karen • Quran Shareef (jitna ho saky parhain) • Yaseen Shareef (1-3 ya ziyada) • Qul Shareef (100-1000 ya ziyada) • Darood Ibrahimi pehla hissa (100-1000 ya ziyada) parhay huway wazaif 8 Muharram tak Multan shareef likhwa dain Yeh bohat dukh aur gham k din hain kis tarhan khandan e nabowat ko zulm k sath shaheed kya gaya. in dinon ziyada hasnay, bolnay khush honay, dil lagi karne aur ziyada batain karny sy parhaiz karen. agar dil aisa nahi hai to zahiry tor par aisa karen. 6 sy 13 Muharram tak kisy bhi bhai ko Multan shareef anay ki ijazat nahi hai, 1st sy 13 Muharram tuk shehron mein kahin bhi mehfil nahi hogi, tamam bhai gharon mein rahain aur zikar azkar karen aur safar karne ya akhata baithnay sy parhaiz karen MOHTRUM SHAIKH SAHAB nay taleem farmai hai k hadees shareef k mafhoom k mutabiq 10 Muharram-ul-Harram ko mandarja zail kaam sunat Mubarikah SAW hain: • 1- Ghusal karna • 2- Surma lagana • 3- Nakhun katna • 4- Yateem k sir par hath phairna • 5- 10 Afrad sy galay melna • 6- Apne ahal-o-ayal ko acha khana khilana • 7- Qabristan jana Mahswara hai jo bhai istetat rakhtay hain woh in kamon ko karny ki koshish karen JazakALLAH